Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Fundacja Kreatywnych Innowacji KI / Oferta z dnia: 2022-08-05 [Zapisz jako pdf] [Drukuj]


O firmie

FUNDACJA KREATYWNYCH INNOWACJI powstała w 2013 w celu wsparcia grup defaworyzowanych, pomocy w rozwoju osobom niepełnosprawnych, promocji przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia rozwoju Mazowsza, miasta Radom oraz promocji Polskich produktów.

Jeżeli poszukujesz partnera w realizacji projektów UE, świadczmy USŁUGI w zakresie:

Pośrednictwa pracy
Rekrutacji i selekcji
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo specjalistyczne
Trening Umiejętności Społecznych
Organizację szkoleń zawodowych
Organizację warsztatów podnoszących kompetencje miękkie
Bardzo chętnie nawiązujemy współpracę w ramach partnerstwa, wspólnie piszemy projekty UE.


Oferowana praca

Stanowisko: Magazynier/pracownik biurowy
Nr ref.:
Miejsce pracy: / świętokrzyskie / Polska
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE MAGAZYNIER, PRACOWNIK BIUROWY możliwość odbycia STAŻU. Oferujemy stypendium szkoleniowe oraz stażowe.
Fundacja Kreatywnych Innowacji KI ma przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych aktywizacją zawodową mieszkańców województwa świętokrzyskiego o realizowanym projekcie pt; „Świętokrzyska Aktywizacja”. Okres jego realizacji rozpoczyna się z dniem 01.01.2022, a kończy się 31.12.2022 roku.
Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn) w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących tereny województwa świętokrzyskiego, bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Za osobę znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy zaliczamy:
Osoby powyżej 50 roku życia lub;
Osoby z niepełnosprawnościami lub;
Długotrwale bezrobotne lub;
Z niskimi kwalifikacjami (brak formalnego wykształcenia, wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie) lub;
Osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki;
Specyfika grupy docelowej poszukiwanej do udziału w projekcie:
Kobiety – min. 60% grupy docelowej, tj. 47 osób;
Osoby bierne zawodowo min. 15% tj. 12 osób;
Osoby bezrobotne – min. 85% tj. 66 osoby;
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 – min. 30% tj. 24 osoby; (osoby, z którymi po 1 marca 2020 r. rozwiązano/nie przedłużono umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej lub zamknęła prowadzoną działalność gospodarczą)
Osoby powyżej 50 roku życia – min. 26% tj. 20 osób;
Osoby z niepełnosprawnościami – min. 15% tj. 12 osób;
Osoby długotrwale bezrobotne – min. 26% tj. 20 osób;
Osoby z niskimi kwalifikacjami – min. 23% tj. 18 osób;
Osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki - min. 10% tj. 8 osób.
W ramach projektu oferujemy szereg form wsparcia, mające na celu zaktywizowanie zawodowe oraz społeczne uczestników. Proponowane formy wsparcia:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania (w tym opracowanie IPD)
Dla każdego z uczestników przewidziano 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Celem wsparcia jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej, stopnia oddalenia od rynku pracy, identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu, a także przy wsparciu doradcy i czynnym zaangażowaniu Uczestnika projektu określenie kierunków jego rozwoju zawodowego. W wyniku spotkań powstanie Indywidualny Plan Działania zawierający cele zawodowe, cele rozwojowe, ścieżkę udziału w projekcie i terminy jej realizacji.
Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby
Dla każdego Uczestnika projektu przewidziano 4 godziny indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Ich celem jest przekazanie Uczestnikowi projektu informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, wsparcie w opracowaniu CV i przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy. Efektem spotkań ma być umożliwienie Uczestnikowi projektu podjęcie pracy.
Szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
Szkoleniami objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 78 osób. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem danego Uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Ich efektem będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Średnia liczba godzin kursu wyniesie: 150 godzin.
W ramach szkolenia Uczestnik otrzyma:
stypendium szkoleniowe
wyżywienie
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów dojazdu (do 10 zł/dzień)
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Tematyka szkoleń jest zgodna z listą zawodów deficytowych w powiecie, z którego pochodzą Uczestnicy projektu.
Staże zawodowe
Stażem zawodowym zostanie objętych 32 Uczestników projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała 3 m-ce po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).
Celem stażu jest nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie uczestnika.
W ramach stażu zapewniamy:
stypendium stażowe (1 649,34 zł/miesięcznie)
ubezpieczenie społeczne
ubezpieczenie NNW
badania lekarskie
zwrot kosztów dojazdu (do 90 zł/miesiąc)


Wymagania

Aby uczestnik mógł wziąć udział w projekcie, wymagane jest od niego spełnienie następujących warunków:
Osoba powyżej 30 roku życia;
Bezrobotna, poszukująca pracy lub bierna zawodowo ( w szczególności Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19)
Zamieszkująca teren województwa świętokrzyskiego;
Znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy;Oferujemy

W ramach szkolenia Uczestnik otrzyma:
stypendium szkoleniowe
wyżywienie
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów dojazdu
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
W ramach stażu zapewniamy:
stypendium stażowe (1 649,34 zł/miesięcznie)
ubezpieczenie społeczne
ubezpieczenie NNW
badania lekarskie
zwrot kosztów dojazdu (do 90 zł/miesiąc)Forma kontaktu

W celu nabycia informacji na temat projektu i jego rekrutacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 506 644 410 oraz za pomocą email: fundacjakreatywnychinnowacji@gmail.comDane firmowe

Fundacja Kreatywnych Innowacji KI
Niemcewicza 91
26-600 Radom
Email: fundacjakreatywnychinnowacji@gmail.com / WWW: http://www.fundacjakreatywnychinnowacji.org/


← Wstecz