Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno / Oferta z dnia: 2022-05-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: podkarpackie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw finansowo - księgowych Wydział Organizacyjno - Administracyjny 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Współudział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych WIJHARS w szczególności: Dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont . Księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów księgowych w komputerowym systemie finansowo-księgowym. Dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów w celu sprawdzenia legalności, zgodności z zawartymi umowami, zgodności z preliminarzem wszystkich operacji gospodarczych w Inspektoracie (40% czasu pracy).
2. Wykonywanie czynności księgowych w zakresie: Uzgadniania obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych. Uzgadniania poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kontami kosztowymi w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności oraz uzyskania prawidłowej informacji do sporządzania w terminie analiz i sprawozdań z wykonywania budżetu, (15% czasu pracy).
3. Współudział w sporządzaniu planów finansowych, sprawozdań z dochodów i wydatków WIJHARS zgodnie z obowiązującymi przepisami . Sporządzanie decyzji budżetowych, pism dotyczących przesunięć w planie wydatków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, odpowiadanie na pisma. Sporządzanie sprawozdań rocznych i kwartalnych w tym sprawozdań do GUS. Obsługa programu TREZOR, BUZA, e-dok, e-Tw. (10% czasu pracy).
4. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wartości majątku środków trwałych i wyposażenia wartości niematerialnych i prawnych. (5 % czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania).
5. Współudział w porozumieniu z Głównym Księgowym spraw dotyczących ewidencjonowania dochodów budżetowych Inspektoratu, terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań w drodze egzekucji. Terminowe dokonywanie zwrotu dochodów budżetowych oraz kwartalne naliczanie odsetek. Prowadzenie windykacji należności WIJHARS, dokonywanie przelewów bankowych (10% czasu pracy).
6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników WIJHARS, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz wypłatą świadczeń z ZFŚS. Prowadzenie spraw z rozliczeniem PFRON. Prowadzenie rozliczeń kart drogowych i eksploatacji samochodów służbowych. Obsługa programów : Płatnik, E-nowa, Bankowość elektroniczna (NBP). (10% czasu pracy).
7. Prowadzenie i obsługa centralnego rejestru umów w porozumieniu z Głównym Księgowym. (5% czasu pracy).
8. Właściwie zabezpiecza i przechowuje dokumenty oraz przekazuje do archiwum. (5% czasu pracy).
Warunki pracy 1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy 2) Korzystanie z samochodu służbowego 3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter administracyjno-biurowy 4) Nie występuje praca na wysokości 5) Występują okresowe wyjazdy służbowe 6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, fax Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: - wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - budynek,w którym mieści się komórka organizacyjna jest piętrowy- 2 kondygnacyjny, pomieszczenia Głównego Księgowego zlokalizowane są na parterze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych - budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się, brak podjazdu, schody przy wejściu do budynku, ilość stopni 2 - budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych - przy budynku jest miejsce parkingowe . - pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem stanowiska oraz numeru ogłoszenia o naborze. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data ich nadania w placówce pocztowej lub data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie) Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem. Oferta kandydata/ kandydatki powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata/ kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą , która przejdzie pierwszy etap rekrutacji Etapy postępowania kwalifikacyjnego po selekcji ofert( spełnienie wymagań formalnych) odbywa się "Test wiedzy", a następnie 'Rozmowa kwalifikacyjna". Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty kandydatów/ kandydatek z prowadzonego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata/ kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/ kandydatki Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowegoudokumentowany staż pracy w komórkach finansowo - księgowych. pozostałe wymagania niezbędne:
Profil wykształcenia : ekonomiczne
znajmość przepisów prawnych : Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
Obsługa komputera - programów Trezor, Buza, Płatnik, NBP, e-Tw.
Prawo jazdy kat. B.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruDokumenty należy złożyć do: 2022-05-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Oferta dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. finansowo - księgowych - ogłoszenie nr 98809"....


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz