Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Warmińsko / Oferta z dnia: 2021-11-25


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie
Branża: Informatyka / Telekomunikacja

Opis stanowiska

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk do spraw zapewnienia obsługi informatycznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Organizacji i Kadr 10-575 Olsztyn Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
serwisuje sprzęt komputerowy (konserwacja, konfiguracja, diagnozowanie, naprawa, złomowanie) i oprogramowania użytkowanego w Urzędzie w celu utrzymania w stanie stałej sprawności technicznej i technologicznej;
administruje systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi oraz obsługuje wideokonferencje w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności użytkowanych systemów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych;
obsługuje dostawy i prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego w celu zapewnienia właściwego gospodarowania sprzętem komputerowym;
archiwizuje dane, analizuje zagrożenia w sieciach komputerowych oraz monitoruje zabezpieczenia systemów i danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu.
Warunki pracy ·       praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
·       kontakt z klientem wewnętrznym
·       bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi)
·       narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru
·       czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
·       wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul.Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej·       Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
·       Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych
·       Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie
·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
·       Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
·       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
·       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
·       Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
·       Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie
·      Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 120 zł brutto Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie o profilu informatycznym doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegona stanowisku związanym z informatyką pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania – wiedza ogólna z informatyki
znajomość budowy i podstaw funkcjonowania sieci opartych na protokole IP, systemów Windows i Linux, konfiguracji urządzeń sieciowych (rutery, switche)
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe.
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
wykształcenie wyższe, wyższe o profilu informatycznym lub podyplomowe w zakresie informatyki
przeszkolenie: Certyfikat Microsoft, Certyfikat CISCO
znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej
znajomość: języków HTML, xHTML, Javascript, XML
znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
znajomość podstaw projektowania stron www
znajomość administracji bazami danych w szczególności SQL
umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleniaDokumenty należy złożyć do: 2021-12-06Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz