Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie / Oferta z dnia: 2019-10-09


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Komenda Główna Straży Granicznej w WarszawieKomendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych Sekcji Rachuby Płac Wydziału Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży GranicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJAL. NIEPODLEGŁOŚCI 10002-514 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sporządzanie deklaracji DRA, RCA i RSA w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy użyciu specjalistycznego programu oraz koordynowanie prac z oddziałami i ośrodkami Straży Granicznej przy ich sporządzaniu.Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych o wysokości odprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem przekazania pracownikom i funkcjonariuszom przy użyciu specjalistycznego programu.Planowanie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i zgłaszanie potrzeb na środki finansowe w celu terminowej spłaty zobowiązań finansowych.Sporządzanie deklaracji PFRON w celu rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy użyciu specjalistycznego programu.Przygotowywanie bieżącej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.Sporządzanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnionych pracowników, funkcjonariuszy, osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowanie osób, wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia w celu aktualizacji bazy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy użyciu specjalistycznego programu.Warunki pracy• praca samodzielna biurowo-administracyjna,• praca w siedzibie urzędu,• praca w pomieszczeniu biurowym,• praca w godzinach 8:15 – 16:15,• stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,• dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,• budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),• brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,• obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner)Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiUWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.htmlPrzez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:- świadectwa pracy/służby,- zaświadczenia o zatrudnieniu,- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ I RODZAJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.• wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.222,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,• dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,• rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,• kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,• przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:• stabilną i ciekawą pracę,• regularnie wypłacane wynagrodzenie,• dodatek stażowy,• dodatkowe wynagrodzenie roczne,• nagrody - w zależności od wyników pracy,• możliwość rozwoju zawodowego,• wsparcie na etapie wdrażania do pracy,• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe ekonomicznedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegona stanowisku ds. finansówpozostałe wymagania niezbędne:pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych, obsługa programu Płatnika, obsługa sprzętu biurowego, komputera, umiejętność pracy w zespole Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowepoświadczenie bezpieczeństwaDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie lub zaświadczenia o zatrudnieniu,kopie dokumentów potwierdzających przydatne dodatkowe kwalifikacjeDokumenty należy złożyć do: 2019-10-18Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz