Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich / Oferta z dnia: 2019-08-13


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: świętokrzyskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KońskichPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych w zespole ds. pasz i utylizacjiPowiatowy Inspektorat Weterynarii26-200 Końskieul. Kielecka 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, mączekj mięsno-kostnych, białek pochodzenia zwierzęcego, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przenaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem orgaznizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem, transportem, magazynowaniem i wprowadzaniem na rynek: krajowy, UE, krajów trzecich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,sprawowanie nadzoru nad wytwarzeniem i stosowaniem pasz lecznniczych,prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produtów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierzą, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Atrykułów Rolno-Spożywczych (...) a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF,nazdór nad podmiotami zajmującymi się oragnizowaniem targów, pokazów, konkursów i wstaw zwierząt,prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego w odniesieniu do punktów kopulacyjnych i punktów unasienniania zwierząt,nadzór nad eksportem pasz do UE i krajów trzecich.Warunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze), - praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),- kontakt ze zwierzętami,- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne zwierząt (zoonozy),- warunki atmosferyczne,- bezpośredni kontakt z producentami pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego,- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,- brak podjazdów i windy,- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych,- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-mail.Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych”.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 2.559,11 zł + dodatek za wysługę lat.Termin zatrudnienia: najpóźniej od 01.10.2019r.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 372-31-85Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, jak również rolnicze, zootechniczne, technologiczne (technologii żywności lub pokrewne).doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w sytuacji wykształecnia weterynaryjnego,znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,umiejętność działania w sytuacjach stresowych,prawo jazdy kat. B,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprzeszkolenie: (1) z zasad wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP, (2) audytora wewenętrznego systemu HACCP,znajomość języka obcego,samodzielność i inicjatywa,rzetelność,odpowiedzialność,komunikatywność.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaPrawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w sytuacji wykształecenia weterynaryjnego,Kopia prawa jazdy,Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacego się o zatrudnienie.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2019-08-23Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz