Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu / Oferta z dnia: 2019-03-23


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: wielkopolskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 18/19Al. Niepodległości 16/18 61-713 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z oceną zgodności uchwał o uchwaleniu studium lub planu miejscowego wraz z dokumentacją planistyczną z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu weryfikacji prawidłowości działalności planistycznej gminyprowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: drogowych dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich (w I instancji), dróg powiatowych i gminnych (w II instancji) oraz z zakresu lotnisk użytku publicznegoprowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i wydawaniem decyzji o: ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętychopracowywanie wniosków oraz uzgadnianie projektów studiów i planów miejscowych w celu zapewnienia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowymprzygotowywanie zarządzeń zastępczych w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin albo obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminweryfikowanie terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu przygotowywanie postanowień o nałożeniu kary finansowejuzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w celu zapewnienia zgodności z zadaniami rządowymirozpatrywanie sygnałów obywatelskich w zakresie właściwości oddziału w celu weryfikacji zgłoszonych przez obywateli sprawWarunki pracy• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych• zadania wykonywane w siedzibie urzędu• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych• budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku• klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnychPracownikom oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę• dodatek stażowy• dodatkowe wynagrodzenie roczne• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta• ruchomy system czasu pracyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaOsoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2900-3200 zł. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe na kierunkach: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, geografia, geodezja i kartografia, administracja lub prawodoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajomość kpa znajomość ustaw szczególnych dotyczących lokalizacji i realizacji inwestycji, w tym ustawy Prawo budowlaneumiejętność stosowania prawa w praktyce umiejętność rozwiązywania problemówkomunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność czytania projektów budowlanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie UrzęduOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-03-25Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Punkt Informacyjny w holu Urzędu(z podaniem w ofercie nr ref. 18/19) ...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz