Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach / Oferta z dnia: 2019-03-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: śląskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Nadzoru WłaścicielskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicachul. Jagiellońska 25 40 - 032 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań z wniosków starostów/prezydentów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o udzielenie zgody na obrót i udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości SP w celu przygotowania projektów zarządzeń lub projektu pisma w sprawie odmowy udzielenia zgody.Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w celu obiektywnego zbadania prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania i rozliczania otrzymanych dotacji oraz rzetelności i gospodarności prowadzonej działalności w tym obszarze przez starostów/prezydentów miast wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.Rozpatrywanie wniosków starostów/prezydentów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w celu przyznania środków na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, które nie znajdują pokrycia w przyznanej dotacji celowej (w tym realizacja wniosków o środki na zobowiązania SP wynikające z decyzji i wyroków sądowych, w celu wypłaty tych zobowiązań).Planowanie i realizowanie budżetu (w tym w układzie zadaniowym) w zakresie zadań wykonywanych i nadzorowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego celem zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału (w tym na zadania zlecone starostom oraz prezydentom miast na prawach powiatu).Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej (w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym) celem zaplanowania i zapewnienia środków finansowych na zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego oraz zadania zlecone, związane z gospodarką nieruchomościami, realizowane przez powiaty oraz przekazania tych dokumentów do wydziałów Urzędu odpowiedzialnych za ich kompleksowe przygotowanie.Warunki pracyPraca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na V piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w terenie związana z prowadzonymi kontrolami. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaWzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 20-77-246 lub (32) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegodoświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami lub/i z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczychpozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do niejznajomość ustaw: o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej, o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwaznajomość przepisów Kodeksu cywilnegoumiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel) na poziomie podstawowymorganizacja pracy i orientacja na osiąganie celówkomunikacjawspółpracaPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwieznajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnejznajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicachznajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotecemyślenie analityczneradzenie sobie w sytuacjach kryzysowychpodejmowanie decyzji i odpowiedzialnośćDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru WłaścicielskiegoDokumenty należy złożyć do: 2019-03-18Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Śląski Urząd Wojewódzki Biuro Obsługi Klienta ul. Jagiellońska 25, pokój 161, 40 - 032 Katowice z dopiskiem Oferta pracy - inspektor wojewódzki ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz