Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2019-01-11


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko W Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko
w Wydziale do spraw Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
w Zespole do spraw Analiz Prawnych i SystemowychGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych dotyczących postępowania w sprawie oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięć , w tym realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu zapewnienia ich poprawnego stosowania udział w sprawach związanych z udziałem GDOŚ w postępowaniach w sprawach ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w tym realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu wypełnienia obowiązków ustawowychopiniowanie aktów prawnych przygotowanych przez inne komórki organizacyjne urzędu/resorty w celu ich weryfikacji z punktu widzenia resortu środowiska przygotowywanie odpowiedzi na skargi i interwencje dotyczące postępowania w sprawach ocen odziaływania na środowisko (w tym dotyczących przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej) w celu udzielenia informacji na temat zaskarżonych działań, wyjaśnienia przyczyn podjęcia przez GDOŚ określonego rozstrzygnięcia lub poinformowania o sposobie wykorzystania zgłoszonych wnioskówprzygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w celu udzielenia niezbędnych informacji parlamentarzystomudział w pracach legislacyjnych dotyczących zmian ustawowych w zakresie przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiskoWarunki pracyPraca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiOświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).Planowane techniki i metody naboru:Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych; społecznych w dziedzinie nauk prawnych; ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska; technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska; prawnychdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:język angielski - poziom dobryznajomość przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiejumiejętność analitycznego myślenia umiejętność skutecznego komunikowania się umiejętność rozwiązywania problemów umiejętność sprawnej organizacji pracy własnejumiejętność pracy w zespoleumiejętność obsługi pakietu MS OfficePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-01-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 Warszawaz dopiskiem:"starszy inspektor/GDOŚ/DOOŚ/1/2019"...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz