Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2019-01-11


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Finansów i KontroliWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieAl. Marsz. J. Piłsudskiego 7/910-575 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rejestrowanie wpływającej korespondencji i przekazywanie jej pracownikom zgodnie z dekretacją dyrektora wydziału;przyjmowanie i kompletowanie pism do podpisu oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy za pośrednictwem systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) lub w formie papierowej;prowadzenie ewidencji obecności pracowników wydziału, a także urlopów, zwolnień lekarskich, wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy; prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały biurowe;przyjmowanie klientów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do dyrektora wydziału oraz udzielanie informacji;prowadzenie terminarza spotkań dyrektora wydziału oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w wydziale;redagowanie i przepisywanie krótkich pism na polecenie dyrektora wydziału.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu- kontakt z klientem zewnętrznym- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózkuInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną; do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu; oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych; oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie; lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert; oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu; dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone; przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 250 zł brutto; dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484; wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.Pracownikom oferujemy:- „trzynaste wynagrodzenie”;- ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;- pakiet szkoleń;- pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);- stabilność zatrudnienia;- miłą atmosferę pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość struktury organizacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Statut Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie),znajomość struktury organizacyjnej Wydziału,znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,znajomość Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych,znajomość ustawy o służbie cywilnejznajomość Kodeksu postępowania administracyjnegoznajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweukończone kursy: dla sekretarek lub asystentek,umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwoW przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnejOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych kursów dla sekretarek lub asystentekDokumenty należy złożyć do: 2019-01-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/910-575 Olsztyn(pok. 121)z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz