Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2018-12-06


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista w Wydziale Badań Regionalnych
w Departamencie Badań Przestrzennych i ŚrodowiskaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie prac w zakresie identyfikacji dostępności danych statystycznych z uwzględnieniem trwałego źródła zasilania w obszarze usług publicznych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych na potrzeby Systemu monitorowania usług publicznych.Weryfikowanie zakresu merytorycznego zawartego w fiszkach metodologicznych poszczególnych zmiennych w celu zapewnienia kompletnego i spójnego modułu metainformacji w systemie monitorowania usług publicznych.Realizowanie prac związanych z wypracowaniem jednolitego systemu sprawozdawczości jst w celu zapewnienia źródeł danych w obszarze usług publicznych.Opracowanie wzorów dokumentów służących do stworzenia opisu koncepcji systemu w celu wykorzystania ich przez grupy robocze realizujące prace w Projekcie SMUP.Warunki pracy– Praca administracyjno – biurowa.– Praca przy komputerze.– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiZatrudnienie na czas realizacji projektu.Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 370 złotych + dodatek stażowy.Dokumenty można składać:1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.Informacje o metodach i technikach naboru:Proces naboru składa się z następujących etapów:etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 31 78, 449 40 91, 608 33 29, 608 30 25, 449 40 52.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe ekonomiczne lub geograficzne lub pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)Znajomość problematyki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki regionalnej i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnegoZnajomość aktów prawnych krajowych i unijnych w zakresie finansów publicznych, funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnościZnajomość ustawy o statystyce publicznejZnajomość ustawy o służbie cywilnejUmiejętność obsługi komputera (MS Office)Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodoweRzetelnośćOrganizacja pracy i orientacja na osiąganie celówKomunikacja interpersonalnaKomunikacja pisemnaWspółpracaKreatywnośćMyślenie analitycznePodejmowanie decyzji i odpowiedzialnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweZnajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2).Przeszkolenie z programów: ArcGIS, Access.Umiejętność formułowania wniosków, opisu zjawisk.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub geograficznego lub pokrewnegoKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego: 1 roku doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymikopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2)Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z programów: ArcGIS, AccessDokumenty należy złożyć do: 2018-12-07Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Główny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 Warszawaz dopiskiem : oferta nr 183/BP/2018...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz