Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2018-05-21


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieAl. Marsz. J. Piłsudskiego 7/910-575 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: udzielenia ulg w spłacie publicznoprawnych należności budżetowych, zwrotu dotacji udzielonej z budżetu wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wstrzymania egzekucji administracyjnej, na podstawie przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W tym celu zbieranie, analiza i ocena zgromadzonych materiałów dowodowych, a następnie przygotowanie projektów decyzji w ww. sprawach. rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis w oparciu o wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W przypadkach zastosowania ulg w spłacie należności publicznoprawnych w postaci odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty, naliczanie opłat prolongacyjnych, odsetek oraz sporządzanie harmonogramów płatności rat i terminów płatności. Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia ściągalności należności stanowiących dochód budżetu państwa, co jest nadrzędnym celem także w wypadku udzielania pomocy dłużnikom Skarbu Państwa w ww. formach. prowadzenie spraw dotyczących spłaty należności cywilnoprawnych, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, przy zastosowaniu procedury prawa cywilnego. W tym celu zbieranie, analiza i ocena zgromadzonego materiału dowodowego, a następnie przygotowanie projektów oświadczeń woli wierzyciela (wojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego) w tym zakresie. Zadanie to jest realizowane w celu zwiększenia ściągalności należności stanowiących dochód budżetu państwa, co jest nadrzędnym celem także w wypadku udzielania pomocy dłużnikom Skarbu Państwa. kontrola stanu należności budżetu Wojewody poprzez analizę terminowości dokonywanych wpłat i naliczanie odsetek od wpłat niedokonanych w terminie lub na koniec kwartału. Dokonywanie przypisów i odpisów należności w księgach rachunkowych, rozliczanie wpłat należności. W przypadku wpłaty niepełnej, gdzie zastosowanie mają przepisy ordynacji podatkowej, wydawanie postanowień Wojewody o proporcjonalnym rozliczeniu wpłaty. Informowanie właściwych merytorycznie wydziałów lub organów o ewentualnym braku wpłaty należności. W przypadku braku spłaty przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.sporządzanie kwartalnej informacji o zaległościach w spłacie należności na potrzeby sprawozdawczości budżetowej. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych o stanie należności, celem dostarczenia bieżącej informacji do sprawozdawczości. Zadanie to jest realizowane w celu bieżącego monitorowania realizacji budżetu Wojewody w zakresie dochodów, prawidłowego jego wykonania i sporządzania sprawozdawczości.Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu- kontakt z klientem zewnętrznym- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózkuInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną; do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu; pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które znalazły się w gronie najlepszych kandydatów; oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych; oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie; lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert; oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu; dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone; przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 250 zł brutto; dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484; wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy2 lata doświadczenia zawodowegow administracjipozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o finansach publicznych znajomość Ordynacji podatkowejznajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiznajomość ustawy o służbie cywilnejznajomość Kodeksu postępowania administracyjnegoznajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2018-05-30Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz