Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2018-04-16


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną biura,koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,koordynowanie prac zespołów projektowych pod względem technicznym w zakresie rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną Biura,opracowywanie i opiniowanie koncepcji i studiów wykonywalności,koordynowanie przeprowadzania testów sprzętu i systemów w zakresie merytorycznym wydziału,koordynowanie prac zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym wydziału,udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych,uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, a także operacji i działań policyjnych.Warunki pracyWarunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- zagrożenie korupcją,- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- naturalne i sztuczne oświetlenie,- wymuszona pozycja ciała,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/ Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,0 kwoty bazowejTechniki i metody naboru:- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,- analiza ofert spełniających wymagania formalne,- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,- rozmowa kwalifikacyjna.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wykształcenie wyższe bez wymaganego profilu oraz studia podyplomowe w jednym z powyższych zakresów,doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie wdrażania systemów teleinformatycznych oraz obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego,pozostałe wymagania niezbędne:dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,odbycie szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,umiejętność rozwiązywania problemów,umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność opracowywania obszernych dokumentów,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweszkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,umiejętność sporządzania i weryfikacji specyfikacji technicznych oraz wymagań techniczno-funkcjonalnych.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego odbycia szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej.Dokumenty należy złożyć do: 2018-04-26Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz